Юанийн ханш сэргэж байна

Есдүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар офшор дахь юанийн ам.доллартай харьцах ханш 7.30 болжээ. Мэргэжилтнүүд ам.доллартай харьцах юанийн ханшийн уналтад үзүүлэх дарамт нь богино хугацааны, үе шаттай байна гэж тодорхойлжээ. Дунд болон урт хугацаанд юанийн ханшийг үндсэндээ тогтвортой байлгах бат бөх суурь бий гэж үзэж байна.

 Хятадын Ардын банк болон Гадаад валютын улсын зохицуулах хороо нь эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг хадгалахыг зорино гэж Хятадын Ардын банкны нийтэлсэн 2023 оны II улирлын Хятадын мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийн тайланд дурджээ. Мөн юанийн ханшийг зохистой, тэнцвэртэй түвшинд тогтвортой байлгах, зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг үндэс болгон ашиглах, валютын багцанд хамааруулан тохируулах, удирддаг хөвөгч ханшийн системийн давуу тал бөгөөд цогц бодлого хэрэгжүүлэх, хүлээлтийг тогтворжуулах, зохицуулалтын нөөцийн төрөл бүрийн хэрэгслийг сайн ашиглах, валютын зах зээл дэх эрэлт нийлүүлэлтийг зохицуулах, зах зээлийн мөчлөгийн болон нэг талт зан үйлийг зөв болгох, ханшийн хэт өсөлтөөс тууштай сэргийлж эрсдэлийг зохицуулах талаар мэдээлсэн байна. 

Санал хүсэл